Firmowe

  • Majątek
  • Grupowe
  • Opieka lekarska
  • OC przewoźnika drogowego
  • CYBER
  • Korporacja
  • D&O Ubezpieczenie zarządu

Gwarancje ubezpieczeniowe

– zapłaty wadium;
– należytego wykonania;
– właściwego usunięcia wad;
– Odpowiedzialność Cywilna firmy (OC)
– Majątek firmy (budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe)
– Pojedyncze pojazdy lub flotę OC AC NW Ass GAP
– Pracowników – NNW, koszty leczenia PL / Zagranica, abonamenty medyczne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)
Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe • w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu

•za szkody w nieruchomościach (OC najemcy) • wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego • w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i

pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego • straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez

Ubezpieczonego • wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy) • będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej •

wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń

o zbliżonym działaniu • wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach • spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy • w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Ubezpieczenie majątku firmy
Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste  pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku. Ibezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się  u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania  mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami). Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w  czasie transportu.
wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.
Ubezpieczenie pojazdów
Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach (flota). Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną  stawką.