Specjalistyczne

Ubezpieczenia utraty dochodu i NNW

Dla kogo

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody (architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, pielęgniarki i położne, kierowcy, rzemieślnicy, aptekarze, marynarze), osoby zatrudnione na etacie o wysokich bieżących zobowiązaniach finansowych (np. kredytobiorcy),

Zakres ochrony

Świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
świadczenie na wypadek inwalidztwa katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki,
dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy).

Limity

Do 10 milionów złotych
Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez

Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety

Szybki dostęp do oferty na wysokie limity
brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Medica

Dla kogo

Lekarze i lekarze dentyści

Zakres ochrony

Świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie na wypadek inwalidztwa, świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW, katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)

Limity

Do 10 milionów złotych
Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez

Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety

Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywanie zawodu. Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Medicare

Dla kogo

Osoby wykonujące zawód medyczny inny niż lekarz i lekarz dentysta

Zakres ochrony

Świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, świadczenie na wypadek inwalidztwa, świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW, katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy).

Limity

Do 5 milionów złotych
Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety

Szybki dostęp do oferty na wysokie limity.
Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby

weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu.
Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Life

Dla kogo

Osoby chcące zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci, zabezpieczenie kredytu, zabezpieczenie wspólników, zabezpieczenie środków na podatek spadkowy

Zakres ochrony

Ochronne ubezpieczenia na życie w Squarelife Lebensversicherungs, reasekurowane przez RGA (Reinsurance Group of America), wyłącznie na wypadek śmierci, wiek wejścia: od 18 do 70 lat, jedynie trzy wyłączenia: wojny, popełniania lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego oraz samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia przez okres 3 lat od zawarcia umowy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, o które pytał przed jej zawarciem, a które to okoliczności zostały zatajone lub podane nieprawdziwie.

Limity

do 2 milionów złotych suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego.

Zalety

szybki dostęp do oferty na wysokie limity, przejrzysty zakres ochrony, możliwość wypełniania wniosku online udostępnionego przez pośrednika, możliwość popisania wniosku podpisem elektronicznym bez konieczności jego przesyłania w formie papierowej

Drivers Casco

Dla kogo

Kierowcy, motocykliści, rowerzyści, a także pasażerowie oraz piesi uczestnicy ruchu drogowego.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie zawsze przewiduje 5 rodzajów świadczeń: na wypadek śmierci w wypadku komunikacyjnym, na wypadek całkowitej trwałej (tj. dożywotniej) utraty zdolności do pracy, rentę, tj. miesięczne świadczenie na wypadek okresowej, całkowitej niezdolności do pracy, świadczenie dzienne z tytułu pobytu w szpitalu lub rekonwalescencji w domu, świadczenie tygodniowe na wypadek pozostawania ubezpieczonego w śpiączce

Limity

Pakiet BASIC

 • Śmierć: 25 000 zł jednorazowo
 • Trwała niezdolność: 25 000 zł jednorazowo
 • Renta: 1000 zł miesięcznie
 • Szpital: 50 zł dziennie
 • Śpiączka: 250 zł tygodniowo

Pakiet SOLID

 • Śmierć: 50 000 zł jednorazowo
 • Trwała niezdolność: 50 000 zł jednorazowo
 • Renta: 2000 zł miesięcznie
 • Szpital: 100 zł dziennie
 • Śpiączka: 500 zł tygodniowo

Pakiet COMFORT

 • Śmierć: 100 000 zł jednorazowo
 • Trwała niezdolność: 100 000 zł jednorazowo
 • Renta: 3000 zł miesięcznie
 • Szpital: 150 zł dziennie
 • Śpiączka: 750 zł tygodniowo

Zalety

Doskonałe uzupełnienie oferty komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC unikalne świadczenia – renta z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy oraz jednorazowe świadczenie na wypadek całkowitej trwałej niezdolności do pracy
łatwe zawarcia umowy w systemie transakcyjnym Leadenhall

Ubezpieczenie D&O -zarządu, kierownictwa

Dla kogo

Członkowie kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń. Oferta jest skierowana także do spółek zarejestrowanych wcześniej niż dwa lata temu.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem:

Klauzula A – odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
Klauzula B – zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
Klauzula C – odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice insurance)
Klauzula D – koszty obrony spółki
Klauzula E – odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
Klauzula F – odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
Klauzula G – utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu
Katalog rozszerzeń:

Kierownictwo spółką zewnętrzną
Koszty dochodzenia
Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
Koszty obrony dobrego imienia
Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
Koszty stawiennictwa
Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce
Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych

Limity

Do 50 milionów złotych
W przypadku samodzielnego ubezpieczenia spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu do 10 mln PLN.

Zalety

Szybki dostęp do oferty na wysokie limity, zakres ochrony adekwatny dla każdego rodzaju działalności, bogaty zestaw dodatkowych zakresów ochrony, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej biur rachunkowych

Dla kogo

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe, na których spoczywa obowiązek ubezpieczenia zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz osoby wykonujące zawód księgowego w oparciu o umowę o pracę nie mający obowiązku ubezpieczenia.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczenie dobrowolne:

także prowadzenie ksiąg podatkowych oraz doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)
nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
dodatkowe koszty obrony
odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
utrata dokumentów
pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

Limity

10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety

szybki dostęp do oferty
kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym (prowadzenie ksiąg podatkowych oraz doradztwo kadrowe, w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradców podatkowych

Dla kogo

Doradcy podatkowi posiadający numer wpisu na listę doradców podatkowych i wykonujący ten zawód zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 05.07.1996 r.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 4.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Ubezpieczenie dobrowolne:

także doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)
nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
dodatkowe koszty obrony
odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
utrata dokumentów
pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

Limity

10 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety

szybki dostęp do oferty na wysokie limity
kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (doradztwo kadrowe w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zarządców nieruchomości

Dla kogo

Zarządcy nieruchomości wykonujący zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości.

Ubezpieczenie dobrowolne:

nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
dodatkowe koszty obrony
odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
utrata dokumentów
pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym

Limity

50 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety

szybki dostęp do oferty
kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami

Dla kogo

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami wykonujący zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obowiązkowe zgodne z Rozporządzaniem Ministra Finansów z 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczenie dobrowolne:

nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie dobrowolne
dodatkowe koszty obrony
odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
utrata dokumentów
pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym
Limity
25 000 EURO – ubezpieczenie obowiązkowe
do 1 mln PLN – ubezpieczenie dobrowolne (nadwyżkowe i uzupełniające)

Zalety

szybki dostęp do oferty kompleksowy zakres ochrony uwzględniający ryzyka nieobjęte ubezpieczeniem obowiązkowym

 

Ubezpieczenie Cyber

Dla kogo

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.
Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele itp.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje zawsze 4 Sekcje ubezpieczeniowe

Sekcję A: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym Ubezpieczonego)
Sekcję B: kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone przez PUODO)
Sekcję C: koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika Ubezpieczonego)
Sekcję D: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego Ubezpieczonego)

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

Sekcję E: odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
Sekcję F: pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim
W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

Sekcję G: koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.
Rozszerzenie: Naruszenie standardów obsługi płatności (PCI DSS) – koszty z tytułu naruszenia umowy o obsługę płatności w związku z wyciekiem danych kart płatniczych, w tym kary za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa danych “Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)” Rozszerzenie: Ubezpieczenie wyłudzeń z użyciem zabiegów socjotechnicznych (cyberwyłudzenia) – straty pieniężne lub utracona wartość towarów wynikająca z dokonania przelewu, kradzieży środków z konta bankowego lub wysłania towaru w dobrej wierze osobie nieuprawnionej, wskutek wyłudzenia dokonanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Limity

Do 5 milionów złotych

Zalety

Szybki dostęp do oferty światowy standard zakresu ochrony wypracowany przez rynek Lloyd’s
lokalny serwis w zakresie informatyki śledczej, prowadzony przez najlepszych ekspertów obsługujących incydenty informatyczne w bankach, instytucjach finansowych, Giełdzie Papierów Wartościowych

Sport

Dla kogo

Sportowcy zawodowo uprawiający następujące dyscypliny sportu:

– Piłka nożna
– Piłka siatkowa
– Piłka ręczna
– Piłka koszykowa
– Sport żużlowy
– Kolarstwo
– Fitness
– Lekkoatletyka
Biegi: sprinty (biegi krótkie), biegi średnie, biegi długie, biegi przez płotki
Rzuty: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem
Skoki: skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce
Wieloboje: triathlon, pięciobój nowoczesny
– Wybrane sztuki walki: yoga, tai chi (taijiquan), banguzahng, yin fu, kyodo (japońskie łucznictwo), wing chun, wushu/gungfu, xingyiquan, aikido, busihidokan, capoeira,

daito ryu aiki-jujustu, hapkido, hwa rang do, judo, jujutsu, karate, kendo, kempo (ryukyu), krav maga, ross, sambo, tae kwon do

Zakres ochrony

świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Limity

Do 10 milionów złotych
Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do dochodów Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od dochodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu zawodowego uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w polisie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety

Światowy standard ochrony Lloyd’s dostępny dla polskich zawodowych sportowców
Cały proces zawarcia i wykonania umowy realizowany w Polsce